de vage wereld van verzekeringen...

Hallootjes allemaal,Ik probeer mij te verdiepen in de wereld van ziektekosten verzekeringen.

Nu wachten we natuurlijk allemaal op de nieuwe basisverzekering, maar ik probeer uit te vinden waar ik de lagere premies vind en waar ik straks mijn evt. IVF behandeling en medicijnen vergoed kan krijgen.

Ben op zoek naar wat informatie over jullie ervaringen met jullie verzekeraar. Zit nu bij Amicon, maar heb in het verleden steeds gedoe gehad met terugvorderen enzo, en volgens mij is Amicon ook nog 1 van de duurdere verzekeraars.

Kan iemand mij vertellen wat zo’n IVF nou eigenlijk kost? Ik hoor soms bedragen van meer als 1000 euro, maar ik lees ook over 300 euro bij wijze van. (per poging) :?: :?:

Het is ook allemaal zo onduidelijk, zeker nu we overgaan naar het nieuwe stelsel.Greetz Pebble :slight_smile:

Hallo Pebble,Ik begrijp je helemaal, heb ook een poging gedaan om dit uit te zoeken. Op het moment worden bij sommige verzekeringen nog wel het eea vergoed. http://www.freya.nl staat een lijstje .Omdat volgend jaar alles gaat veranderen zijn de meeste maatschappijen nog niet up to date of er is weinig over bekend. Wel heb ik een lijst voor de basisverzekering gevonden de zal ik invoegen . Wat ik er nu uit op kan maken is dat voor de basisverzekering geen vruchtbaarheidsbehandelingen worden vergoed die lijst staat op de volgende link hieronder.Wat ik uit die site op kan maken is dat de maatschappijen half december hun pakketten moeten gaan aanbieden op deze site staat er wel wat over http://www.denieuwezorgverzekering.nl/ZorgVerzekering/Moet je volgend jaar een extra aanvullend pakket nemen voor vruchtbaarheidsbehandelingen en hoe dit dat als je nu aanvullend verzekerd bent Misschien dat iemand anders dit weet ?

Groetjes Daniëlle

Ja,daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal gaat komen volgend jaar.Wij zijn nu aanvullend verzekerd bij De Friesland

en krijgen een eerste I.V.F niet vergoed…2de/3de wel.Verder heb ik me er nog niet zo goed in verdiept.

Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen

Artikel 1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. wet: de Zorgverzekeringswet;

b. verblijf: verblijf gedurende het etmaal;

c. eigen bijdrage: een eigen bijdrage als bedoeld in artikel 11, derde lid van de wet;

d. geregistreerd geneesmiddel: een geneesmiddel dat is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Geneesmiddelen-voorziening, of voor het in de handel brengen waarvan de Gemeenschap ingevolge de Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (PbEG L 214) een vergunning heeft afgegeven;

e. beschikbare middelen: het bedrag dat in totaal voor het daaropvolgende kalenderjaar aan de zorgverzekeraars kan worden toegekend, bedoeld in artikel 32, vierde lid, onderdeel a, van de wet;

f. premie: de premie, bedoeld in artikel 16 van de wet;

g. nominale rekenpremie: het fictieve bedrag voor verzekerde prestaties inclusief de nominale premie no-claim, dat in de Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de berekening van de beschikbare

middelen wordt gehanteerd als het fictieve bedrag dat op jaarbasis per verzekerde door een zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht;

h. gemiddelde no-claimteruggave: het geraamde bedrag dat verzekerden gemiddeld op grond van artikel 22, eerste lid, van de wet na afloop van het kalenderjaar zullen ontvangen;

i. macro-prestatiebedrag: de beschikbare middelen, met uitzondering van de middelen, bedoeld in de artikelen 3.15 en 3.16, vermeerderd met de voor zorgverzekeraars geraamde opbrengsten van de nominale rekenpremie en verminderd met de gemiddelde no-claimteruggave voor alle verzekerden tezamen;

j. bijdrage: de bijdrage, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet;

k. leeftijd en geslacht: verdeelcriteria waarbij verzekerden worden ingedeeld op basis van hun leeftijd en geslacht;

l. aard van het inkomen: een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld op basis van de aard van hun inkomen;

m. regio: een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld in categorieën op basis van de postcode van het adres waar de verzekerde woonachtig is;

n. FKG’s: Farmaceutische kostengroepen, een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld in categorieën chronische aandoeningen op basis van geneesmiddelengebruik in het verleden;

o. DKG’s: Diagnose kostengroepen, een verdeelcriterium waarbij verzekerden worden ingedeeld in clusters van aandoeningengroepen die geïdentificeerd zijn op grond van uitgevoerde Diagnose Behandeling Combinaties;

p. normatief bedrag: het aan een zorgverzekeraar toegerekende aandeel in het macro-prestatiebedrag.

q. hogekostencompensatie: het poolen dan wel verrekenen met het Zorgverzekeringsfonds van een bij ministeriële regeling te bepalen percentage van de kosten van verzekerden met betrekking tot in dit besluit genoemde deelbedragen, voor zover zij uitgaan boven een bij ministeriële regeling te omschrijven drempel;

r. nacalculatie: bijstelling van het deelbedrag op basis van het verschil tussen kosten en het deelbedrag per zorgverzekeraar, per onderscheiden categorie van prestaties;

s. deelbedrag: het normatief bedrag per onderscheiden categorie van prestaties t. generieke verevening: bijstelling van het deelbedrag op basis van het verschil per zorgverzekeraar tussen de kosten en het deelbedrag in relatie met de verschillen tussen de kosten en het deelbedrag bij andere zorgverzekeraars, per onderscheiden categorie van prestaties.

Hoofdstuk 2 De inhoud van de zorgverzekering

§1. De te verzekeren prestaties

Artikel 2.1

 1. De zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de wet omvatten de vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en met 2.15.
 2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. 2
 3. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, heeft de verzekerde op een vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen.

  Artikel 2.2
 4. De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet omvat de kosten die de verzekerde heeft gemaakt voor zorg of overige diensten zoals die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en met 2.15.
 5. Bij het bepalen van de vergoeding worden in mindering gebracht:

  a. hetgeen de verzekerde als eigen bijdrage had moeten betalen indien hij krachtens de zorgverzekering recht zou hebben op prestaties bestaande uit zorg of overige diensten;

  b. de kosten die hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten.

  Artikel 2.3

  Indien Onze Minister van Financiën van de in artikel 18b, eerste lid, van de Noodwet financieel verkeer geregelde bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, en de behoefte aan zorg of overige diensten ontstaan is naar aanleiding van een of meer in die bepaling bedoelde terroristische handelingen, heeft de verzekerde slechts recht op een of meer prestaties voor zover de kosten daarvan niet hoger zijn dan door Onze Minister van Financiën is bepaald.

  Artikel 2.4
 6. Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen te bieden, met uitzondering van de zorg zoals tandarts-specialisten die plegen te bieden, alsmede paramedische zorg als bedoeld in artikel 2.6, met dien verstande dat:

  a. de zorg niet omvat:

  1º. het vaccineren ten behoeve van grieppreventie,

  2º. de eerste dan wel vierde of volgende in-vitrofertilisatiepoging per te realiseren zwangerschap;

Begrijp ik nu goed dat je de 1e zelf moet betalen , de 2e en 3e de zorgverzekeraar en de 4 e weer zelf ???Wat een gedoe , en hoe zit het dan met medicijnen ???

hoi hoi,Ik heb het meest complete pakket bij de Agis en daarin wordt wel de eerste ivf behandeling vergoed. Verders is het zo dat er binnen de regering is bepaald dat we maar 3 ivf behandelingen vergoed krijgen. Er is door Frya een voorstel gedaan om dit te laten veranderen in 6 X 1 terugplaatsing, maar daar zijn ze nog niet mee accoord wel ws met het terug plaatsen van ingevroren embryo’s, want men vind dat deze nog behoren bij de behandeling waarbij ze ontstaan zijn en vinden dus dat de verzekeringen deze terug plaatsing moeten vergoeden zonder dat het als poging geld. Dit als tegemoed koming want binnenkort wordt er nog maar 1 embryo terug geplaatst bij een bepaalde leeftijd (weet niet precies welke)

In december stuurt je verzekeraar je een voorstel voor het nieuwe gebeuren, maar dan in het jasje zoals je het nu ook al hebt. Met daarbij dus wat de kosten gaan worden en hoe het eruit gaat zien. Zo doet in ieder geval Agis het al. verders is het dan ook zo dat iedereen die nog geen aanvullende verzekering heeft zonder keuring een aanvullende kan nemen of kan overstappen naar een andere verzekeraar.Mijn ivf behandeling kost ongeveer 3000 euro.Medicijnen vallen onder de poging dus na 3 worden ook die niet meer vergoed dus alles wat je nog niet gebruikt cq opengemaakt hebt bewaren, scheelt altijd weer.Succes met je onderzoek.

Jee, wat een gedoe allemaal…

Die hele basiswet enzo is lekker onduidelijk. Misschien dat ik Hoogervorst zelf eens op de koffie moet uitnodigen.

Wat ik van VGZ begrijp is dat hun tegen zo’n 30 euri per maand extra, wel de hele mikmak vergoeden. Maar of dat voor alle pogingen geldt :?: :?: :?:

Ik wacht wel op het aanbod van Amicon, en dan ga ik maar eens rondbellen ofzo.

Ik vind het echt niet erg om bij te betalen, maar als ik dan bedragen van 500-1000 euri hoor per keer! :shock:

Ze zeggen wel, een kind krijgen/hebben is onbetaalbaar, maar dit krijgt spontaan een nieuwe dimensie derbij :smiley: :wink:

Maar ik begrijp dat er veel onduidelijkheid bestaat en ik dus niet de enige ben. Ben ik toch niet zo dom als ik dacht.

Zit in een wachtfase van drie maanden, dus lijkt me tijd genoeg om al die verzekeraars lastig te vallen.

Ik kan ook een oproep plaatsen: WIE WIL MIJ VOLLEDIG VERZEKEREN?

Van die tweede er derde poging vin’ ik ook zoiets. Dat wel vergoeden, maar de eerste niet.

Naja, we komen er vast wel uit.Groetjes

Hoi pebbles,Vervelend he die verzekeringen allemaal en die veranderingen ik weet er alles van. Mijn verzekering vergoed de 1e 3 IUI en de 1e 3 IVF inclusief medicijnen ik zit bij Zilveren kruis Achmea.Even een kleine tip ik heb gehoord dat elke verzekeringsmaatschappij verplicht is om iemand aan te nemen maar let wel op tot hoever je vergoedingen gaan er zijn beperkingen namelijk heb ik gehoord. Dus laat je goed informeren.gr marientje

Hoi, hoi,Zie bijgaande linkhttp://teletekst.nos.nl/?101-01

Kijken naar pagina 104Groetjes

Mira :slight_smile:ff duimen met z’n allen dat het ook doorgaat :thumbup:

Ik heb het net zitten lezen ik duim mee voor iedereen die met IVF bezig is eindelijk eens een goede beslissing van dit cabinet. Eigenlijk vindt ik dat alles vergoedt moet worden want niemand vraagt erom dat zwanger worden niet lukt maar goed dat is weer een ander verhaal.gr marientje

Nou, dat zou dan eindelijk een goede beslissing zijn zeg!

Maar ja, ik heb niet veel vertrouwen in dit kabinet, dus of het doorgaat moeten we nog bezien. Maar er wordt in ieder geval aan ons gedacht! En da’s al heel wat.Groetjes

Pebble

Ola,Vanmorgen op de radio werd er gezegd dat Hoogervorst het plan van PVDA en CDA zo van tafel veegde. Nl. Hoogervorst had /heeft duidelijke afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt en uitsluitsel beloofd voor 1 juli j.l., dus om opnieuw te onderhandelen over het basispakket is geen optie…

Weer een dooie mus of een spreekwoordelijke worst.

fijne dag allemaal

Sjesus! Is het zieltjes winnen voor de volgende verkiezingen nu alweer begonnen!! Gatver en dan een dergelijk onderwerp daarvoor ge/misbruiken! :sick:

Bij de VGZ had ik het uitgebreide aanvullende pakket waarin IVF 1 keer vergoed wordt. De volgende behandelingen moet je zelf betalen.

Hoi,Dit cabinet heb ik ook niet zo’n vertrouwen in als ik eerlijk ben eerst zien dan geloven. Maar eh ik hoorde net weer dat ze bezig zijn om de 2e echo in het basispakket te stoppen. Dat zou mooi zijn.gr marientje